Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną z dnia 10.05.2018
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1

1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej https://www.lorealparis.pl/ („Portal”).
4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
RODZAJE USŁUG
2

8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
a. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Portalu;
b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);
c. bieżące prowadzenie i możliwość założenia przez nowych Użytkowników spersonalizowanych kont na Portalu;
d. prowadzenie w ramach Portalu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach;
e. dodawanie opinii produktów na Portalu;
f. wykonywanie diagnoz na Portalu.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG
3

9. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Portal, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
10. W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują:
a. posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz
b. udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.
W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.
11. W celu skorzystania z Usług, o których mowa w pkt. 8 lit. b), c), d) Regulaminu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję Regulamin Newslettera”, „Akceptuję regulamin programu” lub „Akceptuję Regulamin Strony”/”Akceptuję Regulamin Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną” oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi.
12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.
13. Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, po aktywacji danej Usługi, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu.
14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych (w tym danych osobowych), poprzez aktywację adresu internetowego służącego do wyrejestrowania się z tej Usługi.
15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,
b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. treści zamieszczone przez Użytkownika na Portalu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
d. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.
16. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4

17. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres serwis.konsumencki@loreal.com.
18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
19. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5

20. Z zastrzeżeniem odmiennego oświadczenia Usługodawcy na Stronie, prezentowane na Stronie produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.), a właściwości, specyfikacje produktów, usług zostały podane w celu informacyjnym.
21. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Zasad, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
22. Strona i jej zawartość są dostarczane "jako takie" ("as is"). L’Oréal nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i dokładności, aktualności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez L’Oréal. L’Oréal nie udziela również gwarancji, że Strona i serwer, na którym się znajduje Strona są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Użytkowników, ani, że Strona nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Użytkownicy w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
23. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.
24. L’Oréal nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.
25. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie jakichkolwiek materiałów na Stronę. Użytkownik gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które zamieszcza, przesyła na Stronę są zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić L’Oréal z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony lub z zamieszczenia przez Użytkownika materiałów na Stronie.
26. Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Stronie, podane są jedynie w celach informacyjnych.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
6

27. Strona, w szczególności tekst, treść, oprogramowanie, filmy wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie treści, nazwy, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (łącznie zwane „Zawartością”) stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały do których prawa posiada L’Oréal jak i materiały do których prawa przysługują osobom trzecim.
28. Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują L’Oréal lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
29. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie Zawartości w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z właściwymi przepisami prawa o własności intelektualnej. Poprzez korzystanie z Zawartości Strony, Użytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.
30. Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części Zawartości Strony lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Strony wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia L’Oréal. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy skontaktować się z L’Oréal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu.
31. W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu L’Oréal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu.
32. Jakiekolwiek materiały z Zawartości ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów.
33. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie, L’Oréal zezwala na pobieranie materiałów z Zawartości wyłącznie jeśli:
a) wydrukowana zostanie nie więcej niż jedna kopia pobranych materiałów i nie będą wykonywane dalsze kopie tego wydruku;
b) użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny; oraz
c) na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których będą Użytkownicy zobowiązani przestrzegać.
34. Modyfikacja materiałów z Zawartości lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących L’Oréal lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) Zawartości Strony lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Strony jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Strona i informacje w niej zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Użytkowników lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi całą Stronę lub jej część.
35. Udostępniając własne treści na Stronie Użytkowników wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a L’Oréal udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
36. Bez zgody L’Oréal, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
Funkcjonalność MODIFACE – „Wirtualne lustro” – warunki korzystania
7
37. Licencja
W związku z korzystaniem z funkcji „Wirtualne lustro” dostępnej na stronie, udzielasz L’Oréal bezpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej, nieodwołanej licencji na używanie dowolnego obrazu, który prześlesz poprzez stronę w celu udostępnienia Tobie tej funkcjonalności. L’Oréal udzieli Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z funkcjonalności wirtualnego lustra dostępnego na stronie internetowej w Polsce, wyłącznie w celach opisanych w poniższej sekcji o funkcjonalności „Wirtualne lustro” dostępnej w ramach serwisu. Niniejsza licencja jest udzielana bezpłatnie.
Przesyłając zdjęcie poprzez „Wirtualne lustro” na stronie, potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody bądź pozwolenia na wykorzystywanie i udostępnienie L’Oréal do korzystania z takiego przesłanego obrazu, zdjęcia do nadania Ci licencji do korzystania z funkcjonalności opisanej w niniejszym Regulaminie.
 
38. „Wirtualne lustro” funkcjonalność dostępna w ramach strony
 
Strona umożliwia korzystanie z funkcjonalności „Wirtualne lustro”. Jest to usługa online umożliwiająca symulację filmów i zdjęć na żywo. Strona internetowa ilustruje w czasie rzeczywistym efekt nałożonego, wybranego produktu (np. odcień podkładu, kolor farby do włosów itp.). Funkcjonalność nie stanowi gwarancji, że efekt będzie dokładnie taki sam co do koloru i/lub efektu po skorzystaniu z produktu. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w wynikach pokazanych przez stronę. Informacje podane przez „Wirtualne lustro” w żadnym wypadku nie zastępują wykwalifikowanej, profesjonalnej konsultacji klinicznej, ani też nie może zastąpić leczenia lub profesjonalnych usług fryzjerskich czy też dopasowania odcienia koloru produktu podczas testowania produktu w jednym z naszych stanowisk produktowych dostępnych w sklepach stacjonarnie.
 
Możesz skorzystać z funkcjonalności na żywo (za pomocą kamery internetowej w Twoim urządzeniu) lub użyć swojego zdjęcia (które może zostać załadowane z Twojego urządzenia), a następnie w oparciu o wybór produktu, który chcesz przetestować, otrzymasz zdjęcie – wynik efektu. Masz możliwość udostępnienia wykonanego zdjęcia i rekomendacji produktu na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także możliwość zapisania się do newslettera. 
 
Korzystając z funkcjonalności nie będziesz miał obowiązku zakupienia produktów, które są rekomendowane lub w inny sposób wyświetlone w ramach korzystania z tej funkcjonalności, a L’Oréal nie gwarantuje dostępności tych produktów.
L’Oréal nie gwarantuje, że funkcjonalność „Wirtualne lustro” będzie dostępna poza terytorium Polski.
Możesz nie korzystać z funkcjonalności.
 
39. Dane osobowe
Nasza Polityka prywatności określa na jakich warunkach przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam udostępniłeś.
W odniesieniu do funkcjonalności „Wirtualne lustro” Twoje dane osobowe nie będą zbieranie, przechowywane ani w żaden sposób przetwarzane przez L’Oréal. Pamiętaj jednak, że jeśli możesz udostępnić swój obraz, zdjęcie osobom trzecim np. dostawcom mediów społecznościowych, L’Oréal może tymczasowo przechowywać Twój obraz/Twoje zdjęcie w celu świadczenia wybranej przez Ciebie usługi. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, które od Ciebie zbieramy lub które nam udostępniasz możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
Dane Osobowe
8

40. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Usługodawca - L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 62.
41. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email personal-da@loreal.com.
42 W związku ze świadczeniem Usług Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będącymi osobami fizycznymi.
43. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) lub art. 6 ust. 1. lit. b (wykonanie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
44. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Usługodawcę przez czas świadczenia Usług w oparciu o Regulamin, do czasu rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
45. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.
46. Treści umieszczane przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług nie są przez Usługodawcę monitorowane. Ze względu na charakter Usług oraz zgodnie z przepisami UŚUDE, Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywyanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych.
47. Usługodawcę gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:
a. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Spółki lub rozstrzyganiu sporów; lub
b. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
48. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
49. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy personal-da@loreal.com.
50. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
51. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
52. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
53. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
54. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Spółki dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę.
55. Usługodawcę regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Usługodawcę współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.
56. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
ZMIANY REGULAMINU
9

57. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanych Usługach. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.
58. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usług lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.
59. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane Usługi powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi.
60. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

 
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" }
postanowienia końcowe
10

61. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
62. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
63. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
64. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres serwis.konsumencki@loreal.com.
65. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.pl/regulamin" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "Thing", "subjectOf": { "@type": "ItemList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "url" : "https://www.lorealparis.pl/rozjasnianie-wlosow-w-domowych-warunkach", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"rozjasnianie-wlosow-w-domowych-warunkach", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/pl/articles/new-articles/loreal-paris-bmag-article-can-you-dye-your-hair-while-pregnant-d.jpg?rev=a97f817cf8a641ab9c10f7407612a86b", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2022-08-08T08:47:42+00:00", "dateModified": "2022-08-08T08:48:07+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=7486a7176ed94d8b8e85503d113921fb", "width":189, "height":60 } }, "description":"" } }, { "@type":"ListItem", "position": 2, "url" : "https://www.lorealparis.pl/jakie-kosmetyki-do-wlosow-powinny-wchodzic-w-sklad-rutyny-pielegnacyjnej", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Jakie kosmetyki do wlosow powinny wchodzic w sklad rutyny pielegnacyjnej", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/pl/articles/new-articles/jakie-kosmetyki-do-wosw-powinny-wchodzi-w-skad-rutyny-pielgnacyjnej.jpg?rev=46dbdd8fdd034a79a5c688e6ddb49fe8", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2022-08-08T08:18:17+00:00", "dateModified": "2023-07-11T10:28:04+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=7486a7176ed94d8b8e85503d113921fb", "width":189, "height":60 } }, "description":"Żeby pielęgnacja włosów przyniosła efekty, powinna być wieloetapowa i oczywiście dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb. Warto porzucić przeświadczenie, że wystarczy pierwszy lepszy szampon oraz odżywka, żeby utrzymać kosmyki w doskonałej kondycji. Jeśli chcemy rozpocząć świadomą pielęgnację włosów, która sprawi, że będą one rosły zdrowe i piękne, dobrze wiedzieć, jakich produktów nie powinno zabraknąć na półce w łazience. Które kosmetyki do włosów są absolutnie obowiązkowe, a które pozostają jedynie dodatkami zależnymi od preferencji?" } }, { "@type":"ListItem", "position": 3, "url" : "https://www.lorealparis.pl/wypadanie-wlosow", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Wypadanie-wlosow", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/pl/articles/new-articles/loreal-paris-article-how-much-hair-do-you-lose-in-a-day-d.jpg?rev=aa91425a6ae5494391da92ccb95b6bf9", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2022-08-08T08:54:22+00:00", "dateModified": "2022-08-08T08:54:45+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=7486a7176ed94d8b8e85503d113921fb", "width":189, "height":60 } }, "description":"Nadmierne wypadanie włosów jest przypadłością dotyczącą dużej części społeczeństwa. Wypadające włosy są problemem zarówno z punktu widzenia estetycznego, jak i zdrowotnego. Co należy robić, gdy zauważymy u siebie nadmierną utratę włosów? Z jakich metod zapobiegających wypadaniu włosów warto skorzystać?" } }, { "@type":"ListItem", "position": 4, "url" : "https://www.lorealparis.pl/zniszczone-cienkie-wlosy-wskazowki-jak-poprawic-ich-wyglad", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Zniszczone cienkie wlosy wskazowki jak poprawic ich wyglad", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/pl/articles/new-articles/lop-bmag-article-how-to-take-care-of-brittle-hair-d.jpg?rev=b8fe85358d1a4cb9b6764cac609ec232", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2022-09-19T10:27:25+00:00", "dateModified": "2022-09-19T10:27:35+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=7486a7176ed94d8b8e85503d113921fb", "width":189, "height":60 } }, "description":"Włosy to wizytówka wielu z nas. Zależy nam na tym, aby były zdrowe, lśniące, gładkie w dotyku i przykuwały spojrzenia innych osób. Niestety bardzo często, nawet nieświadomie, narażamy je na uszkodzenia, które powodują, że nasze włosy stają się cienkie, matowe, pozbawione blasku i źle się układają. Przyczyn takiego stanu włosów może być wiele, gdyż wpływ na ich wygląd, jak i kondycję mają zarówno stosowane przez nas kosmetyki oraz zabiegi stylizujące, jak i nasz stan zdrowia. Poznaj przyczyny zniszczonych oraz cienkich włosów i dowiedz się, jak skutecznie poprawić ich wygląd" } }, { "@type":"ListItem", "position": 5, "url" : "https://www.lorealparis.pl/farbowanie-wlosow-w-domu", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"farbowanie-wlosow-w-domu", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/pl/articles/new-articles/farbowanie-wosw-w-domu--jak-przeprowadzi-udan-koloryzacj.jpg?rev=e7d8b72d38ac4b22826639d04797d23c", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2022-08-08T07:56:51+00:00", "dateModified": "2022-08-08T07:57:27+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=7486a7176ed94d8b8e85503d113921fb", "width":189, "height":60 } }, "description":"" } }, { "@type":"ListItem", "position": 6, "url" : "https://www.lorealparis.pl/rytual-na-piekne-wlosy", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Rytual-na-piekne-wlosy", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/pl/articles/new-articles/rytua-na-pikne-wosy--jak-odpowiednio-zadba-o-kondycj-swojej-fryzury_.jpg?rev=8c3597fd452742cd9b8e1465162c6989", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2022-08-08T08:40:27+00:00", "dateModified": "2022-08-08T08:40:45+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.lorealparis.pl/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=7486a7176ed94d8b8e85503d113921fb", "width":189, "height":60 } }, "description":"Długie i gęste włosy to coś, o czym marzy niejedna kobieta. Niestety nie każdy został hojnie obdarowany przez naturę. Na szczęście istnieje wiele trików, które mogą okazać się pomocne w codziennej pielęgnacji kosmyków, by były piękne i zdrowe. O czym warto pamiętać?" } } ] } }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.pl/regulamin", "name": "Regulamin" } } ] }