Regulamin promocji konsumenckiej „Revitalift Filler Satysfakcja Gwarantowana”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


 1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Revitalift Filler Satysfakcja Gwarantowana” zwanej dalej „Promocją". 


1.2. Organizatorem Promocji jest L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (dalej „Organizator”). Organizator powierzył prowadzenie Promocji realizatorowi Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-235, przy ul. Równoległej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 308654, NIP 7010150673, REGON 141266310, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 zł, (dalej „Realizator”), który w tym zakresie działa na zlecenie Organizatora.

1.3. Promocja dotyczy produktu - L'ORÉAL PARIS Revitalift Filler serum przeciwzmarszczkowe, 1,5% czystego  kwasu hialuronowego, o pojemności  30 ml („Produkt”). 

1.4. Promocja trwa od dnia 1.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., przy czym jest to okres, w którym powinien być dokonany zakup Produktu („Okres Zakupu Produktu”).  Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony, jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktu.  W przypadku braku satysfakcji z Produktu zgłoszenia zwrotów Produktu mogą być dokonywane najwcześniej po 6 tygodniach od dnia zakupu Produktu tj. od dnia 13.01.2021 r. i potrwają do dnia 28.02.2021 („Okres Zwrotu Produktu”). 

1.5. W Promocji biorą udział wyłącznie Produkty nabyte przez Uczestnika w Okresie Zakupu Promocji w drogeriach stacjonarnych na terenie Polski sieci: Hebe, Natura, Rossman, Superpharm lub w sklepach internetowych tych sieci: www.rossmann.pl, www.hebe.pl, www.drogerienatura.pl, www.superpharm.pl („Drogerie”) . 

1.6. Na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, w ramach Promocji Organizator umożliwia Uczestnikowi otrzymanie zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.  

1.7. Liczba zwracanych Produktów objęta niniejszą promocją wynosi 500 sztuk. W przypadku, gdy przed upływem Okresu Zwrotu Produktów, pula zwracanych Produktów zostanie wyczerpana, Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie www.lorealparis.pl/satysfakcjagwarantowana, a formularz zwrotu, o którym mowa w pkt 3.3 Regulaminu przestanie być aktywny. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3, w Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej Uczestnikiem. 

2.2. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może uczestniczyć w Promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu Produktu promocyjnego i posiadać oryginał dowodu zakupu. 

2.3. Z Promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkt w ramach prowadzonej działalności. 


3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: 

 1. kupić Produkt w Okresie Zakupu Produktu tj. od 01.12.2020 do 31.12.2020, w Drogerii, 

 2. zachować oryginał dowodu zakupu Produktu w Drogerii stacjonarnej lub elektroniczny dowód zakupu Produktu w Drogerii internetowej; w przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu, Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zwrotu w Promocji maksymalnie jednego Produktu,

 3. wykonać zdjęcie twarzy i szyi, najlepiej w oświetleniu naturalnym np. stojąc twarzą do okna; przed rozpoczęciem sześciotygodniowej pielęgnacji z użyciem Produktu, z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób daty wykonania zdjęcia; 

 4. przez co najmniej 6 tygodni używać Produktu do pielęgnacji twarzy lub szyi, zgodnie z instrukcją na opakowaniu oraz wskazaną w pkt 3.2 poniżej.

 5. w przypadku braku satysfakcji z używania Produktu (przez co najmniej 6 tygodni, zgodnie z zasadami pielęgnacji wskazanymi w pkt 3.2 Regulaminu) należy dokonać prawidłowego zgłoszenia zwrotu Produktu w terminie od 13.01.2021 r. do 28.02.2021, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.3 Regulaminu. 

3.2. Przed rozpoczęciem przez Uczestnika sześciotygodniowej pielęgnacji skóry twarzy lub szyi z użyciem Produktu  mającej na celu redukcję zmarszczek, Uczestnik powinien wykonać zdjęcie swojej twarzy oraz szyi, zgodnie z pkt 3.1 c) Regulaminu. Pielęgnacja powinna przebiegać w następujący sposób:

 • Zmyj makijaż i dokładnie oczyść skórę twarzy, po czym ją delikatnie osusz,

 • Nakładaj 2-3 krople Produktu na czystą, suchą skórą twarzy i szyi i rozprowadź je po brodzie, policzkach i dolnej części czoła. Pozostałą część Produktu wmasuj delikatnie w skórę szyi i dekoltu.

 • Zakończ rutynę pielęgnacyjną nakładając swój ulubiony krem po zastosowaniu Produktu. 

 • Używaj Produktu 2 razy dziennie przez 6 tygodni.

3.3. W przypadku braku satysfakcji ze stosowania Produktu przez Uczestnika przez co najmniej sześć tygodni, zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 3.2 Regulaminu, Uczestnik ma prawo do dokonania zgłoszenia zwrotu Produktu w Okresie Zwrotu Produktu czyli w terminie od dnia 13.01.2021 do dnia 28.02.2021, chyba że z powodu wyczerpania się limitu zwrotu Produktów, promocja zostanie zakończona wcześniej. O zakończeniu Promocji w związku z osiągnieciem limitu dozwolonych zwrotów Organizator poinformuje zgodnie z pkt 1.7 Regulaminu. Zgłoszenia zwrotu dokonuje się poprzez wypełnienie specjalnie dedykowanego formularza zwrotu dostępnego w zakładce „kontakt” na stronie https://www.lorealparis.pl/kontakt W formularzu tym należy:

 1. Wybrać temat sprawy tj.: „Revitalift Filler Satysfakcja gwarantowana”

 2. wypełnić dane podając płeć, imię i nazwisko, adres e-mail,

 3. W polu treść wiadomości:

 1. napisać, że potwierdza, że Uczestnik stosował Produkt przez 6 tygodni zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.2 Regulaminu,

 2. napisać krótkie uzasadnienie dotyczące spodziewanych przez Uczestnika rezultatów stosowania przez niego 6-tygodniowej pielęgnacji z użyciem Produktu i dlaczego rezultaty te w opinii Uczestnika nie są wystarczające,

 1. dołączyć do formularza zdjęcie twarzy i szyi, wykonane przed rozpoczęciem sześciotygodniowej pielęgnacji z użyciem Produktu, najlepiej w oświetleniu naturalnym np. stojąc twarzą do okna; z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób, daty wykonania zdjęcia; 

 2. dołączyć do formularza zdjęcie twarzy oraz szyi po sześciotygodniowej pielęgnacji; zdjęcie powinno być wykonane w tym samym miejscu i oświetleniu  oraz ujęciu co zdjęcie sprzed rozpoczęcia pielęgnacji, z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób, daty wykonania zdjęcia,

 3. załączyć dowód zakupu potwierdzający zakup zwracanego Produktu w Okresie Zakupu Produktu (paragon, rachunek lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, elektroniczny dowód zakupu) zawierający: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę Produktu. UWAGA: pomiędzy datą zakupu a datą dokonywania zgłoszenia zwrotu powinno upłynąć co najmniej 6 tygodni,

 4. zaakceptować Regulamin Promocji „Revitalift Filler Satysfakcja gwarantowana”. 

3.4. Dokonując zgłoszenia zwrotu Uczestnik potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcia sprzed i po pielęgnacji z użyciem Produktu odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny oraz że uzasadnienie zwrotu jest prawdziwe i nie ma na celu wprowadzenia Organizatora w błąd. 

3.5. Dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu Produktu i uiszczenie ceny za Produkt, powinien spełniać następujące warunki: 

  1. jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania, 

  2. nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu, 

  3. jest czytelny, 

  4. w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył zakupu Produktu, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu.

3.6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia zwrotu Produktu jedynie raz. 

3.7. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w pkt. 3.3., 3.5, a także zgłoszone po dniu 28.02.2021 r., niezwiązane z założeniami Regulaminu i tematem Promocji. W celu uniknięcia wątpliwości pomiędzy datą zakupu Produktu a datą zgłoszenia zwrotu Produktu, zgodnie z pkt 3.3., powinien upłynąć termin co najmniej 6 tygodniowy, a zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej do dnia 28.02.2021 r.

3.8. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w Promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy z pkt. 4.1. regulaminu.

3.9. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów pieniędzy będzie komisja składająca się z 3 członków powołanych przez Organizatora („Komisja”). 

3.10. Z uwzględnieniem limitu liczby zwrotów wskazanej w pkt 1.7 Regulaminu, Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie, w tym prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie zgodnie z pkt 3.3 powyżej, otrzymają zwrot pieniędzy o którym mowa pkt. 4.1. Decyzję o zwrocie  podejmować będzie Komisja dokonując oceny na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.11. Komisja o swojej decyzji w sprawie zwrotu poinformuje Uczestnika e-mailem na adres podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku pozytywnej decyzji o zwrocie, Komisja poprosi Uczestnika o potwierdzenie jego pełnoletności oraz o podanie jego nr rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki z tytułu zakupu Produktu w wysokości zgodnej z dowodem zakupu. Uczestnik w terminie 7 dni od otrzymania decyzji pozytywnej powinien przekazać dane swojego rachunku bankowe. Brak odpowiedzi Uczestnika w ww. terminie powoduje wygaśnięcie prawa do otrzymania zwrotu. W przypadku decyzji negatywnej Komisja uzasadni przyczyny odmowy przyznania zwrotu środków. 
4. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO 


4.1. Po pozytywnej decyzji Komisji, o czym mowa w pkt 3.11 oraz otrzymaniu od Uczestnika numeru rachunku bankowego, zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Realizatora poprzez przelew na rachunek bankowy Uczestnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora od Uczestnika informacji o danych rachunku bankowego.  

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu pieniędzy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu pieniędzy. 

4.3. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016 poz. 380 j.t. z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem promocyjnym. 5. REKLAMACJE 

5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w czasie trwania Promocji i po jej zakończeniu tj. po Okresie Zwrotu Produktu e-mailem na adres: [email protected]

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego. 

5.3. Reklamacje rozpatruje Organizator lub wyznaczona przez niego osoba po stronie Realizatora. 

5.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez Organizatora e-mailem. 

5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 6. DANE OSOBOWE 

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. 

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: płeć, imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail, a także wiek oraz nr rachunku bankowego w odniesieniu do Uczestników, którym przyznano zwrot środków za Produkt, będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z realizacją niniejszej Promocji. 

6.3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: [email protected].


6.4. Realizator Promocji - Voice Contact Center Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.


6.5. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności Realizatorowi Promocji dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. 


6.6.Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Realizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.


6.7. Cel przetwarzania danych osobowych Uczestników to realizacja Promocji, w szczególności weryfikacja spełnienia przez Uczestnika warunków udziału wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu oraz faktu otrzymania przez niego zwrotu środków pieniężnych stanowiących równowartość zakupionego Produktu i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestnika w zakresie sposobu przeprowadzenia Promocji.


6.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), tzn. wyrażonej zgody na udział w Promocji w związku z akceptacją regulaminu Promocji przez Uczestnika.


6.9. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:


 1. przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

 2. przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Promocji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

6.10. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6.11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

6.12. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymali zwrotu środków za Produkt  zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Zwrotu Produktów Promocji. 

6.13. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymali zwrot środków za Produkt będą przetwarzane do 5 lat od dnia zakończenia Okresu Zwrotu produktów tj. 28 lutego 2021 r., 

6.14. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6.15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Promocji. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia od Administratora, pisząc na adres: [email protected] (wpisując w temacie maila „Revitalift Filler Satysfakcja gwarantowana”). Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji Konsumenckiej jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w Promocji. 

6.16. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6.17. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Wszelkie informacje o Promocji będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.lorealparis.pl/satysfakcjagwarantowana, a także udzielane Uczestnikom poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.lorealparis.pl/kontakt

7.2 Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

7.3 Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.). 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Promocji „Revitalift Filler Satysfakcja Gwarantowana” (dalej: Promocja) jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: [email protected].

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Promocji „Revitalift Filler Satysfakcja Gwarantowana”, w tym na potrzeby umożliwienia Uczestnikowi korzystania z uprawnień przysługujących jej uczestnikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). 

Dane zostały zebrane na stronie www.lorealparis.pl/satysfakcjagwarantowana

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi podatkowe bądź usługi prawne tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu czy też cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [email protected].

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Promocji.